w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

XXXIX Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  28 października 2021 roku /czwartek/ o godz. 10:00  odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu  z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór Sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Lipie.(protokółXXXVIII)
 5. Powołanie Komisji Uchwał.
 6. Zdalne wystąpienie przedstawiciela GDDKiA w Katowicach dotyczące budowy chodnika przy DK42 Kleśniska – Parzymiechy zaplanowanej na 2022.
 7. Wystąpienie Dyrektora ZOZ w Kłobucku dotyczące funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie z uwzględnieniem stanu zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek.
 8. Informacja na temat budowy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu opaski na łuku rzeki Liswarty w Troninach – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie.
 10. Informacja o pracach wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy w okresie międzysesyjnym – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 11. Informacja o inwestycjach prowadzonych w bieżącym roku w gminie Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargów rozstrzygniętych – Pracownik Urzędu Gminy Lipie, Katarzyna Mączka – Taranek.
 13. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas XXXVIII Sesji i Komisji Wspólnych Rady Gminy Lipie oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska.
 14. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
 15. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisje w okresie międzysesyjnym.
 16. Informacja Wójta Gminy Lipie z pracy za okres od 17 września 2021 r. do 28 października 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.(XXXIX/.../2021)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.(XXXIX/.../2021)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Lipie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.(XXXIX/.../2021)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipie.(XXXIX/.../2021)
 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (XXXIX/.../2021)
 22. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Lipie.(XXXIX/.../2021)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (XXXIX/.../2021)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXI/142/2004 Rady Gminy Lipie z dnia 10 listopada 2004 r.(XXXIX/.../2021)
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.(XXXIX/.../2021)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu socjalnego pn. „Paczka Bożonarodzeniowa dla seniorów 80+” w gminie Lipie w roku 2021.(XXXIX/.../2021)
 27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipie.(XXXIX/.../2021)
 28. Interpelacje i zapytania radnych.
 29. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
 30. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Lipie.

 

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski