Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  22 czerwca 2022 roku /środa/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza wniosku firmy PZOM STRACH Spółka z o.o. dotyczącego waloryzacji wynagrodzenia umownego za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Lipie – Prezes firmy PZOM STRACH Spółka z o.o., Marcin Strach oraz Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
  Propozycje radnych i sołtysów w tym zakresie.
 4. Omówienie inwestycji prowadzonych przez gminę Lipie w bieżącym roku oraz planowanych do realizacji na rok 2023 – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
  Wnioski radnych i sołtysów w tym zakresie.
 5. Opinia Komisji w sprawie podziału środków unijnych w ramach Subregionu Północnego z perspektywy finansowej UE 2021-2027 – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
 6. Propozycje radnych w sprawie podwyżki opłat w Gminnym Żłobku w Lipiu – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Małgorzata Rychel-Romańska.
 7. Realizacja przez gminę Lipie dyrektywy ściekowej i znowelizowanej ustawy Prawo wodne w zakresie:
  1. podłączeń posesji do sieci kanalizacji sanitarnej,
  2. zagospodarowania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
  3. realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK),
  4. ewidencji i sprawozdawczości gospodarki ściekowej- Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 8. Informacja na temat przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie gminy oraz zgłoszeń do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, dokonanych przez mieszkańców – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 9. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 10. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski