Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

Raport o stanie gminy Lipie za 2021 rok - informacja dla mieszkańców

raport 2021Wójt gminy Lipie przedkłada Raport o stanie gminy Lipie za 2021 rok. Obowiązek jego sporządzenia wynika z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z dnia 2022 r. poz. 559). Zgodnie z przepisami, raport stanowi coroczne podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, które zobowiązany jest przedstawić w terminie do 31 maja.

Raport podlega debacie radnych przy możliwości czynnego udziału mieszkańców w dyskusji. Termin sesji, na której odbędzie się debata nad raportem wyznaczony został na 30 czerwca br. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie, zobowiązani są do złożenia Przewodniczącemu Rady Gminy Lipie pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do 29 czerwca 2021 r. (środa) do godziny 15.00 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Lipie przy ul. Częstochowskiej 29. Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymania zgłoszeń przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Raport o stanie gminy Lipie

Formularz zgłoszeniowy