Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

 

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  25 lutego 2020 roku /czwartek/ o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zdalne wystąpienie przedstawiciela GDDKiA w Katowicach dotyczące planowanych działań na terenie gminy Lipie w 2021 roku.
 4. Zdalne wystąpienie przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie stanu realizacji prac w zakresie budowy gazociągu na terenie gminy Lipie w 2021 roku.
 5. Zdalne wystąpienie Starosty Kłobuckiego na temat planowanych działań powiatu na terenie gminy Lipie w 2021 roku oraz zgłoszonych wniosków przez radnych i sołtysów.
 6. Zdalne wystąpienie przedstawiciel ZOZ w Kłobucku w sprawie przeprowadzania szczepień przeciw COVID-19 dla mieszkańców gminy Lipie.
 7. Zdalne wystąpienie Inwestora nowego osiedla Lindów – Wapiennik.
 8. Zdalne wystąpienie architekta na temat założeń projektowych dotyczących:
  1. rozbudowy PSZOK w Lipiu,
  2. termomodernizacji budynku Oczyszczalni Ścieków w Lipiu,
  3. modernizacji budynku Urzędu Gminy Lipie pod kątem Programu Dostępność Plus,
  4. koncepcji usytuowania sklepu DINO S.A.

  - architekt, Danuta Grzegorzek

 9. Przedstawienie stanu prac dotyczących:
  1. projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimnowoda – etap III,
  2. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rębielice Szlacheckie, Szyszków i Albertów.

  - Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.

 10. Zapoznanie radnych i sołtysów z decyzją mieszkańców Lindowa dotyczącą przekazania działki nr 65/1 w Lindowie na rzecz Parafii w Lindowie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 11. Informacja dotycząca sposobu zagospodarowania działki nr 65/1 w Lindowie oraz możliwości pozyskiwania środków na ten cel - Proboszcza Parafii w Lindowie, ks. Michał Jaskuła.
 12. Przedstawienie wydatków Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lipiu poniesionych w 2020 roku – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipiu za rok 2020 – Przewodnicząca GKRPA w Lipiu, Henryka Siejka.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu za rok 2020 – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 15. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipie na lata 2014-2020 za 2020 rok - Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 16. Informacja na temat realizacji polityki prorodzinnej w gminie Lipie „Samorząd gminy Lipie dla rodziny” za 2020 rok – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 17. Stanowisko Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie:
  1. zakupu samochodu dla jednostki OSP Parzymiechy,
  2. regulacji stanu prawnego dróg gminnych,
  3. uzupełnienia oznakowania dróg gminnych.
 18. Stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie funkcjonowania szkół w gminie Lipie w oparciu o problemy omawiane na naradzie z dyrektorami szkół w dniu 28 stycznia 2021 roku.
 19. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. (XXXI/.../2021)
 20. Analiza projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2022 rok. (XXXI/.../2021)
 21. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminy Lipie w Lindowie. (XXXI/.../2021)
 22. Analiza projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Lipie do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. (XXXI/.../2021)
 23. Analiza projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Lipiu. (XXXI/.../2021)
 24. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 25. Zakończenie posiedzenia.

 

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski