Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  14 maja 2020 roku /czwartek/ o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja na temat wniosku Poczty Polskiej o przesłanie danych ze spisu wyborców – Wójt Gminy Lipie, Bożena Wieloch.
 4. Omówienie postanowienia Ministerstwa Edukacji Narodowej utrzymującego w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty negatywnie opiniujące zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich. Przedstawienie treści skargi gminy Lipie na postanowienie MEN złożonej za pośrednictwem MEN do WSA w Warszawie – radca prawny, Iwona Karpińska - Marchewka.
 5. Przedstawienie nowego składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz omówienie celów i zadań nowej Komisji, w tym zadań związanych z pandemią COVID-19 oraz działań Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny – sekretarz GKRPiA, Agnieszka Plaminiak, pracownik Urzędu Gminy Lipie, Monika Pyrak.
 6. Omówienie stanu przygotowania gminy Lipie do ewentualnego wystąpienia suszy rolniczej w 2020 roku (diagnoza sytuacji), w tym konieczność zmiany składu Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu strat i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 7. Wskazanie działań gminy niezbędnych do realizacji w celu zapewnienia mieszkańcom bieżącego dostępu do wody pitnej – przedstawienie możliwych wariantów rozwiązań i ich kosztów - Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 8. Przedstawienie możliwych działań z zakresu zarządzania kryzysowego, jakie gmina Lipie powinna podjąć do końca czerwca br. w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID-19 – przedstawienie możliwych wariantów rozwiązań i ich kosztów – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Mariusz Pilśniak.
 9. Przedstawienie strategii działań w zakresie przygotowania Urzędu Gminy Lipie oraz Rady Gminy Lipie do sytuacji konieczności pracy w trybie zdalnym – przedstawienie możliwych wariantów rozwiązań i ich kosztów - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Karpik.
 10. Omówienie pracy Urzędu w czasie epidemii COVID-19 - Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 11. Przedstawienie harmonogramu działań w zakresie programu Tania działka budowlana w gminie Lipie – Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 12. Omówienie założeń Programu Dostępność Plus 2018-2025 oraz harmonogramu działań gminy w tym zakresie – pracownicy Urzędu Gminy Lipie - Olga Kowalska, Katarzyna Mączka.
 13. Decyzja Rady Gminy Lipie w sprawie zagospodarowania terenu gminnego po byłym SKR w Lipiu; prezentacja terenu z uwzględnieniem możliwego podziału na działki - Kierownik Referatu Mienia i Ochrony Środowiska, Anna Komendacka.
 14. Przygotowanie żłobka i przedszkoli gminnych do sprawowania funkcji opiekuńczych w związku z ogłoszonym II etapem odmrażania gospodarki obowiązującym od 4 maja br. - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Agnieszka Polis.
 15. Przygotowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu do ponownego uruchomienia działalności – Dyrektor GOK w Lipiu, Monika Łosik.
 16. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 17. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego. (XX/.../2020)
 18. Analiza projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. (XX/.../2020)
 19. Analiza projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (XX/.../2020)
 20. Analiza projektu uchwały w sprawie (XX/.../2020)
 21. Analiza projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2020 r. utrzymujące w mocy zaskarżone przez gminę Lipie postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym. (XX/.../2020)
 22. Analiza projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, form i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lipie. (XX/.../2020)
 23. Analiza projektu uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Lipiu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Lipie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - przedszkolnych oraz w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Lipie. (XX/.../2020)
 24. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Lipie. (XX/.../2020)
 25. Analiza projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania stypendiów Wójta Gminy Lipie za wybitne osiągnięcie w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów, dla których miejscem zamieszkania jest Gmina Lipie. (XX/.../2020)
 26. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych.
 27. Zakończenie posiedzenia.

 

Proszę sołtysów o zgłaszanie wniosków, uwag i zapytań telefonicznie pod nr 34/318 80 32-35 bądź elektronicznie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

                                                                               Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                     Zbigniew Bystrzykowski