Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Kotynia, Mariusz Pilśniak   

Koronawirus - nowe ograniczenia, zakazy i nakazy

Z początkiem kwietnia br. zaczynają obowiązywać kolejne regulacje prawne, wprowadzone na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Poniżej najważniejsze z nich.

1.Limity klientów w sklepach, na targach i na poczcie (od 1 kwietnia)

Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia

W każdym sklepie, niezalenie od jego wielkości (mały czy wielkopowierzchniowy), a także w lokalu usługowym, np. banku, może przebywać jednocześnie maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby wszystkich kas i liczby 3. Oznacza to, że jeśli np. w sklepie są dwie kasy, to w jednym momencie na jego terenie może przebywać maksymalnie 6 klientów. Jeśli w bankusą 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie może tam być maksymalnie 9 osób. Istotne jest to, że liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.

Targowiska – 3 klientów na 1 punkt handlowy

Liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby miejsc prowadzenia sprzedaży - punktów handlowych. Jeśli na bazarze jest na przykład 10 stanowisk handlowych (straganów), to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 30 kupujących.

Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko

Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 1 okienko, to w jednym momencie na jej terenie mogą przebywać maksymalnie 2 osoby.

2.Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane zamknięte w weekendy

Zgodnie z rozporządzeniem w soboty i niedziele obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2, w których przeważająca działalność polega na sprzedaży artykułów budowlanych lub remontowych,będą nieczynne.

3.Nowe zasady bezpieczeństwa w sklepach

Od 2 kwietniawszystkie sklepy są zobowiązane do stosowania nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:

Klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach

Przy czym obowiązek zapewnienia rękawiczek lub środków do dezynfekcji rąk dla kupujących należy do placówki handlowej, usługowej i zarządzających targowiskami (straganami). Obiekty handlowe i usługowe oraz placówki handlowe są zobowiązane dokonywać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.

W godz. od 10: 00 do 12: 00 - sklepy i punkty usługowe dostępne wyłącznie dla seniorów

Mając na uwadze zapewnienie większego bezpieczeństwa osobom starszym, w godzinach od 10: 00 do 12: 00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia.  W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich, w tym także dla osób powyżej 65. roku życia. Zgodnie z korektą cytowanego na wstępie rozporządzenia, ze stosowania tego ograniczenia zostały wyłączone stacje paliw, przy czym obowiązuje zasada 3 osób na stanowisko kasowe. Apteki w czasie w/w dwóch godzin będą mogły obsługiwać także osoby, które nie spełniają kryterium wiekowego 65+, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

4.Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe

Hotele i inne miejsca noclegowe, czyli te działające na zasadzie wynajmu krótkoterminowego, zostają zamknięte. Mogą funkcjonować tylko i wyłącznie, gdy przebywają w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny. Zasada ta nie dotyczy także osób, które są w delegacji i korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dla tych osób hotele pozostają otwarte. Pozostali goście, którzy byli zakwaterowani w w/w obiektach przed 31 marca, mogą dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

5.Automatyczna kwarantanna dla bliskich

Obowiązkowa kwarantanna dotyczy osób, które miały kontakt z osobą zakażoną lub osób powracających z zagranicy (poza wyjątkami wskazanymi w rozporządzeniu). Od 1 kwietnia br. obowiązkową 14 –dniową kwarantanną domową zostaną objęci także wszyscy, którzy mieszkają z osobą kierowaną na kwarantannę – jeśli osoba ta zdecyduje się na odbywanie kwarantanny w miejscu zamieszkania. Osoba przekraczająca granicę jest zobowiązana do przekazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej informacji o adresie odbywania 14-dniowej kwarantanny oraz numeru telefonu kontaktowego.

Przypomnijmy, że w czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, zakazane są spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza. W przypadku występowania objawów choroby (m.in. złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji z obowiązkową kwarantanną domową wiąże się od 1 kwietnia dodatkowy obowiązek – korzystanie z aplikacji Kwarantanna domowa .

Osoby powracające z zagranicy oraz osoby, które mają podejrzenie, że miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem, a nie mogą odbyć 14-dniowej kwarantanny w miejscu zamieszkania, proszone są o kontakt telefoniczny z dyżurnym Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach (nr tel. 32/ 255 21 95 oraz 32/ 256 56 01) celem wskazania miejsca na odbycie kwarantanny w obiekcie kwarantannowym będącym w dyspozycji WCZK (dotyczy województwa śląskiego).

6.Zawieszenie rehabilitacji

Czasowo zawieszona została możliwość wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta - w sytuacji tzw. zabiegów pilnych i ratujących życie.

7.Zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. w formie wizyt domowych u klienta.

8.Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby dorosłej.

9.Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Do odwołania wprowadzono zakaz przebywania na terenach pełniących funkcje publiczne, tj. w parkach, bulwarach, zieleńcach, ogrodach botanicznych i zoologicznych, ogródkach jordanowskich, miejscach rekreacji , na plażach, bulwarach i innych terenach zielonych. Zawieszono możliwość korzystania z rowerów miejskich.

10.Minimalna odległość między pieszymi to 2 metry

Pomiędzy pieszymi obowiązuje zachowanie co najmniej 2-metrowej odległości. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Z obowiązku tego wyłączeni są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące samodzielnie się poruszać i ich opiekunowie. 

11.Urzędy na pracy zdalnej

Instytucje publiczne zostały zobowiązane do wykonywania swoich zadań zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich kluczowych obowiązków.

12.Limit pasażerów również w pojazdach 9+

Nadal obowiązuje zasada, że w środkach publicznego transportu zbiorowego może podróżować tylu pasażerów, ile wynosi połowa miejsc siedzących w pojeździe.

Natomiast od 2.04.2020 r. wymóg ten obejmuje także pojazdy, które realizują usługi w ramach transportu niepublicznego (prywatni przewoźnicy, pojazdy wykorzystywane do dowozu osób do pracy), w tym pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących (np. busy). Przykład - jeżeli w busie jest 20 miejsc, to do pojazdu może jednorazowo wsiąść maksymalnie 10 osób. Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

13.Dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników w miejscu pracy

Z dniem 2 kwietnia br. pracodawcy zostali zobowiązani do zapewnienia dodatkowych środków bezpieczeństwa swoim pracownikom. Zwiększono wymogi sanitarne stawiane pracodawcom w postaci nakazu zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy stanowiskami pracy oraz stosowania środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji przez pracowników.

Stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra, a pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek, mają mieć także zapewniony dostęp do środków dezynfekujących.

Wyjątek: Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić wymaganej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Nadal obowiązują dotychczasowe ograniczenia w przemieszczaniu się osób z wyjątkiem:przemieszczania się w celu wykonywania czynności zawodowych, wolontariatu na rzecz walki z COVID-19, załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego i sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego. W mocy pozostają także ograniczenia związane z działalnością galerii handlowych, działalności gastronomiczną i rozrywkową, kontrolami granicznymi, wstrzymaniem międzynarodowych połą­czeń lotniczych i kolejowych, zakazem wjazdu do Polski dla cudzoziem­ców - przy czym granice dla przepływu to­warów pozostają otwarte. Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi (szczegóły w artykule pt. „Koronawirus - wprowadzono nowe ograniczenia”).