Drukuj

Informujemy, że ARiMR w najbliższym czasie planuje nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmujące następujące działania:

  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – celem działania jest tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocji zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. złotych;
  • „Tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw” – działanie ma na celu poprawę wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy prowadzący do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich. Pomoc przyznaje się wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. złotych na jednego beneficjenta;
  • „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” – pomoc w ramach tego działania wynosi 80% nie więcej niż 1.500 euro poniesionych kosztów kwalifikowanych, na usługi doradcze zrealizowane po dniu, w którym decyzja w sprawie przyznania pomocy stała się ostateczną. 

Szczegółowe informacje dotyczące w/ w działań , można znaleźć na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl lub bezpłatnej infolinii: 800 38 00 84