w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Inwestycje gminne Zakończone inwestycje
large small default
PDF Drukuj Email

Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów radosna oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

2016

1. „Gmina Lipie zmienia oblicze, czyli EKOinwestycje poprawiające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej” -

Zakres prac: (Urząd Gminy Lipie, ZS-P w Lipiu, ZS-P w Przymiechach)

- termomodernizacja: ocieplenie przegród budynków oddzielających część ogrzewaną od powietrza zewnętrznego, gruntu i przylegających pomieszczeń nieogrzewanych, czyli ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych, stropów pod poddaszem;
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- zastosowanie nowoczesnego, energooszczędnego i ekologicznego źródła ciepła, tj. kotłów na biomasę;
- zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
- prace niezbędne do osiągnięcia niższego poziomu zużycia energii elektrycznej, czyli wymiana źródeł światła na energooszczędne typu LED, wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne;
- wykonanie 3 silosów na pellet z ustawieniem ich na płytach fundamentowych oraz zabudową systemu doprowadzającego pellet do kotłów - objętość silosów: przy ZS-P w Lipiu 2 szt. po 24,0m3, przy Urzędzie Gminy Lipie 26,2 m3.

Koszt inwestycji obejmujący prace dodatkowe i wykonanie silosów wyniósł: 6.879.056,08 zł, Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 5.437.589,52 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydziału Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W dniach 24÷26.10.2016r. przeprowadzona została kontrola przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu stwierdzenia zgodności realizacji projektu z zawartą umową o dofinansowanie. Kontrolujący zapoznał się z dokumentacją techniczną i formalno-prawną projektu. Wynikiem dokonanej analizy jest pozytywna ocena przeprowadzonej kontroli w formie raportu.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/1{/gallery}

2. Remont cząstkowy dróg na terenie gminy Lipie”.

W okresie od 06.04.2016r. do 15.04.2016r. wyłoniona w trakcie przeprowadzonego rozeznania cenowego firma „DOMAX” z Boronowa przeprowadziła prace polegające na remoncie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Remont polegał na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach asfaltowych dróg gminnych przy użyciu: emulsji asfaltowej i grysów kamiennych wraz z wykorzystaniem masy asfaltowej. Remontem zostały objęte wszystkie drogi gminne, w których stwierdzono uszkodzenie nawierzchni kwalifikujące się do remontu. Całościowy koszt powykonawczy zrealizowanego zadania wyniósł: 19.965,36zł brutto.

3. Wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej w Lipiu - ul. Dworska

Naprawie została poddana nawierzchnia drogi gminnej ul. Dworska w miejscowości Lipie na długości ok. 320m i szerokości ok. 7m wraz z łącznikiem ulicy Parkowej.

Remont polegał na:

- mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni poprzez usunięcie zanieczyszczeń w postaci piasku, błota, pyłu, drobnych frakcji kruszywa,
- skropieniu emulsją powierzchni przeznaczonej do uzupełnieni
- uzupełnieniu wszystkich ubytków w drodze przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów kamiennych.

Całościowy koszt zrealizowanego zadania wyniósł: 36.900,00zł brutto.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/3{/gallery}

4. Budowa sieci dróg gminnych wraz z odwodnieniem stanowiących ulice: Dolna, Leśna, Topolowa, Jaworowa, Klonowa, Lipowa w miejscowości Lipie.

Powykonawczy zakres prac:

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych z kostki brukowej o gr. 10 cm i pow. 4.404 m2,                                   
- powierzchniowe utrwalenie poprzez skropienie bitumem warstwy kruszywa 850 m2
- wykonanie wjazdów i dojść do posesji z kostki brukowej 619 m2,
- wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV o łącznej długości: 894 m, na kanalizacji deszczowej zabudowano 37 szt. studni betonowych o śr. 1000 mm oraz 15 szt. wpustów deszczowych o śr. 500 mm.
- oznakowanie pionowe dróg

Łączny koszt inwestycji wyniósł 922.949,59zł.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/4{/gallery}

5. Zakończenie remontu budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipiu wraz
z adaptacją parteru na poddasze

Zakres prac (2012-2016):
- wymiana stropu nad parterem i nad pierwszym piętrem;
- nadbudowa budynku o sale lekcyjne na poddaszu;
- wymiana dachu oraz zamontowanie stolarki okiennej;
- skucie starych i ułożenie nowych tynków;
- wykonanie instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych;
- zerwanie starych i wylanie nowych posadzek;
- malowanie ścian;
- ułożenie płytek w korytarzach, na klatkach schodowych i pomieszczeniach łazienek;
- ułożenie paneli i wykładzin w salach lekcyjnych;
- podwieszenie sufitów kasetonowych;
- wykonanie klatki schodowej umożliwiającej swobodne przechodzenie uczniom z parteru na piętro budynku, bez konieczności korzystania z korytarza w części przedszkolnej.

Koszt inwestycji realizowanej w latach 2012-2016 wyniósł ok. 1.700.000,00 zł, szereg prac wykonywano systemem gospodarczym, co pozwoliło na znaczne ograniczenia kosztów robocizny.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/5{/gallery}

6. Remont budynku szkoły podstawowej ZS-P w Parzymiechach

Zakres prac:

- wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej;
- układanie płytek w korytarzach, łazienkach i piwnicach;
- malowanie ścian wraz z nakładaniem warstwy marmolitu;
- montaż nowych barierek na schodach.

Koszt prac - materiałów wyniósł 120.000,00 zł. Prace wykonywane były systemem gospodarczym przy udziale osadzonych.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/6{/gallery}

7. Przełożenie wodociągu z rur AC na rury PE wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w części miejscowości Zimnowoda – etap I.

Zakres prac:
- wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PE na odcinku 430m;
- wymiana przyłączy wodociągowych na rury PE 17szt;
- przepięcie przyłączy wodociągowych 2 szt.

Całkowity koszt zadania wyniósł 102.799,00 zł i został pokryty ze środków budżetu gminy.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/7{/gallery}

8. Budowa chodnika w miejscowości Stanisławów

Zakres prac:
- wykonanie chodnika o szerokości 1,2m na długości 215m;
- zabudowa obustronnie korytek z płyty ściekowej o wym. 50x30x10 cm;
- zabudowa na szerokości wjazdów ścieków z kostki granitowej;
- wykonanie 3szt. wpustów ściekowych;
- zabudowa 2szt. studni chłonnych.

Koszt inwestycji wyniósł 55.000,00zł

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/8{/gallery}

9. Prace prowadzone systemem gospodarczym:

- Utwardzenie kostką brukową terenu przy OSP w Rębielicach Szlacheckich o łącznej powierzchni ok. 340m2, koszt ok. 31.000,00 zł.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/9a{/gallery}

- Utwardzenie kostką brukową terenu przy kościele w Rębielicach Szlacheckich o pow. 130m². Koszt zadania wyniósł ok. 7.000,00zł.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/9b{/gallery}
- Utwardzenie drogi w Dankowie
Ułożenie kostki brukowej w celu utwardzenia nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Danków o powierzchni 350 m², która stanowi drogę dojazdową do miejsca organizacji imprez plenerowych w miejscowości Danków

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/9c{/gallery}

Utwardzenie placu na boisku w Dankowie

- Do istniejącej już nawierzchni z kostki brukowej ułożono dodatkowo 250 m2 kostki brukowej, poszerzając tym samym powierzchnię placu wykorzystywanego do organizacji imprez plenerowych. Prace wykonano system gospodarczym przy udziale osadzonych.

- Utwardzenie wjazdu z kostki brukowej przy OSP Danków wraz z wykonaniem placu za obiektem remizy strażackiej o łącznej powierzchni 80m².

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/9d{/gallery}

- Utwardzenie placu przy budynku ZS –P w Lipiu

Teren przy ZSP Lipie, który był w większości utwardzony warstwą tłucznia, został poddany dalszemu remontowi poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej o łącznej powierzchni około 1400m², koszt inwestycji wyniósł ok. 50.000,00zł.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/9e{/gallery}

Remont ul. Parkowej w Parzymiechach

Zakres prac:

- rozbiórka istniejącej uszkodzonej nawierzchni asfaltowej;
- uzupełniono częściowo istniejącą podbudowę tłuczniową;
- ułożono warstwę wyrównującą (podsypka pod kostkę);
- wykonano nawierzchnię z kostki brukowej na długości 140 m o łącznej powierzchni ok. 670 m2.

Prace wykonano systemem gospodarczym. Koszt zadania wyniósł ok. 35.000,00 zł.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/9f{/gallery}

Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 S Parzymiechy - Zbrojewsko - długość 3300 m

Zakres prac:

- wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej;
- wykonanie na całej szer. podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego;
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
- ścięcie zawyżonych poboczy;
- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym gr. 15 cm na szer. 1,00 m z obu stron jezdni,
- dostosowanie istniejących zjazdów do posesji i na pola z kruszywa kamiennego łamanego,
- wykonanie renowacji istniejących rowów przydrożnych;
- oczyszczenie istniejących przepustów;
- ułożenie nowego krawężnika wraz z chodnikiem i zjazdami w m. Zimnowoda – strona północno – wschodnia i południowo - zachodnia tylko zjazdy;
- montaż ścieków korytkowych dla odwodnienia drogi;
- zagospodarowanie terenu przyległego z rowami poprzez plantowanie i obsianie trawą.

Całkowity koszt zadania po przetargu wyniósł 3.286.118,31. Udział w kosztach gminy i powiatu wyniósł po 10% całkowitego kosztu inwestycji. Pozostałą część stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jako przyznanie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2016/10{/gallery}

2015

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Stawki w m. Kleśniska

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie przebudowy jezdni na długości 1230 mb, w tym na długości 860 mb o szerokości 4 m oraz na długości 370 mb o szerokości 4,5 m. Pas drogowy wyposażony został również w odwodnienie w postaci korytek ściekowych i otwartego rowu. Wykonane zostało także pobocze o szerokości 0,5 m.
Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 443.611,40 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych firma „REMOST” z Olesna.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2015/1{/gallery}

2. Przebudowa drogi gminnej w Wapienniku

We wrześniu 2015 r. zakończono prace przy przebudowie drogi gminnej w Wapienniku. Prace wykonywała firma „BUD-MET” z Truskolas. Koszt zadania wyniósł 134.259,58 zł brutto. Na realizację zadania gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, które wyniosło 47,27% wartości inwestycji, co stanowiło 63.464,50 zł. Oprócz wkładu własnego, wynoszącego 52,73%, czyli 70 795,08 zł, gmina pokryła także koszty nadzoru inwestorskiego oraz dokumentacji projektowej w kwocie 8.500,00 zł. Przebudowa drogi obejmowała odcinek o długości 520 m i polegała na korytowaniu pasa drogowego, wykonaniu podbudowy tłuczniowej o gr. 20 cm, wykonaniu nawierzchni z masy bitumicznej o gr. 6 cm i szerokości 3 m oraz ścięciu, wyrównaniu i utwardzeniu poboczy na szerokości 0,5 m.

{gallery}inwestycje/zakonczone/rok_2015/2{/gallery}

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 S (Parzymiechy – Giętkowizna)

W roku 2015 wykonano remont drogi powiatowej nr 2000 S Parzymiechy – Giętkowizna. W ramach prac wykonana została przebudowa drogi na długości 2,6 km. Zakres inwestycji objął m.in.: sfrezowanie istniejącej nawierzchni as­faltowej; wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy, a częściowo cał­kowitą jej wymianę; ułożenie warstw as­faltobetonu; poszerzenie jezdni; wzmoc­nienie poboczy materiałem kamiennym; oczyszczenie istniejących przepustów; renowację i oczyszczenie istniejących ro­wów przydrożnych; montaż przepustów na istniejących zjazdach na posesje; wy­mianę i uzupełnienie oznakowania pio­nowego i poziomego drogi. Całkowity koszt zadania po przetargu wyniósł 1.383.020,01 zł. Udział w kosztach gminy i powiatu wy­niósł po 25% całkowitego kosztu inwestycji. Pozostałą część stanowiło dofinansowanie z NPPDL. Wkład własny gminy to kwota 350 000,00 zł.

4. Wykonanie placu przed remizą w Szyszkowie

Utwardzenie placu przed remizą OSP w Szyszkowie – plac został wyłożony kostką brukową, prace były wykonane przez skazanych pracujących na rzecz gminy. Koszt wyniósł 30 tys. zł i częściowo został pokryty z funduszu sołeckiego.

 

5. Wykonanie chodnika w Natolinie.

Chodnik wykonany został na odcinku 880 m, pracę wykonywali skazani pracujący na rzecz gminy. Koszt to 80 tys. zł.

6. Budowa linii energetycznej Szyszków – Rębielice Szlacheckie

Zakres działań objął wykonanie linii kablowej o długości 35 m, izolowanej linii napowietrznej o długości 392,5 m, montaż i ustawienie 11 słupów linii napowietrznej, montaż 5 szt. opraw oświetlenia ulicznego oraz montaż szafki oświetleniowej. Koszt wykonania całego przedsięwzięcia wyniósł 63.599,92 zł brutto. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu, była nim firma ZUH ”INSTAL” Marian Janas z Praszki.

7. Wykonanie chodnika w Zbrojewsku

Na odcinku 500 m wykonano chodnik o szerokości 1,2 m. Koszt zadania wyniósł ok. 50 tys. zł i został pokryty ze środków budżetu gminy, w tym częściowo z funduszu sołeckiego.

8. Wykonanie oświetlenia ulicznego Natolin-Brzózki

Realizację inwestycji rozpoczęto w roku 2015, natomiast ukończono w roku 2016. Koszt zadania wyniósł ok. 73tys. zł. Prace obejmowały wykonanie: linii kablowej – 14 m, izolowanej linii napowietrznej – 717 m, montaż i ustawienie słupów linii napowietrznej - 15 szt., montaż opraw oświetlenia ulicznego – 9 szt. oraz montaż szafki oświetleniowej.

2014

  1. Wymiana wodociągu z rur azbestowo-cementowych na rury PE w miejscowościach: Stanisławów- Lindów-Julianów

W roku 2014 zakończyły się prace przy wymianie wodociągu w miejscowościach Stanisławów, Lindów i Julianów. Na odcinku 3,9 km wymieniona została sieć wodociągowa oraz 159 sztuk przyłączy wodociągowych. Na inwestycję pozyskano środki z PROW w kwocie ok. 550.000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 183.000,00 zł. Koszt robót wyniósł 953.600,00 zł. Wybrana w drodze przetargu firma wybudowała sieć wodociągową, a pracownicy Urzędu Gminy Lipie, p. Marian Fiszer i p. Jacek Nicpoń, wykonali przekładki przyłączy wodociągowych od granicy posesji do budynku, przy czym wykonanie wykopu oraz przekłucia przez fundament budynku, które były niezbędne do wykonania przyłącza, pozostały w gestii właścicieli posesji.

 

2013

Remont Szkoły w Lindowie

W miesiącach wakacyjnych 2013 roku wyremontowano budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lindowie. Remont został wykonany przez skazanych pracujących na rzecz gminy oraz pracowników interwencyjnych pod nadzorem p. Andrzeja Dwornika. W całej szkole wymieniono okna, przy czym część otworów okiennych zamurowano. Na parterze budynku dwie duże sale wraz z korytarzem zaadoptowano na przedszkole. W pomieszczeniach tych przebudowane zostały ściany działowe, wymienione drzwi i okna, odnowione tynki, a także położone nowe podłogi. Ponadto wyremontowano kuchnię. Koszt prac wyniósł ok. 134.500,00 zł.

Budowa drogi dojazdowej do pól - ul. Reformy Rolnej w Parzymiechach

W roku 2013 ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę przebudowy drogi - ul. Reformy Rolnej w Parzymiechach. Przebudowa polegała na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego oraz nakładki asfaltowej na długości 970 m i szerokości 3 m, utwardzone zostały także pobocza na szerokości 0,5 m. W ramach prac wykonane zostało odwodnienie drogi poprzez ułożenie korytek ściekowych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 381 248,00 zł, z czego 182 377,02 zł zostało sfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Przebudowa drogi - ul. Lasek w Kleśniskach

 

Przebudowa polegała na wykonaniu pasa drogowego o nawierzchni asfaltowo-bitumicznej o szerokości 4m na długości 250 m i o szerokości 3m na długości 250 m. Ponadto pas drogowy jest wyposażony w odwodnienie w postaci korytek ściekowych, tzw. drenażu francuskiego oraz pobocza o szerokości 0,5 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 260 930,83 zł., w tym 247 730,830 zł pokryto z promesy dotacyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

 

Trwa remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu. W ramach prac wymieniono już instalację elektryczną oraz instalację c.o., zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową.

Aktualnie trwają prace przy ocieplaniu ścian budynku wraz z wykonaniem elewacji, wymiana pokrycia dachu wraz z orynnowaniem oraz prace związane z zagospodarowaniem wokół GOK. Wewnątrz budynku trwają prace wykończeniowe. Przewidywany koszt prac wyniesie ok. 540 tys. zł. W sierpniu gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinasowanie remontu dachu ze środków PROW.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lindowie.

 

W wyniku postępowania przetargowego ustalony został wykonawca robót budowlanych w Lindowie, firma „TERMOBUD” z Częstochowy. Zakres rzeczowy zadania obejmował ocieplenie ścian i stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację kotłowni i instalacji co. Zadanie zostało zakończone w sierpniu br. Koszt prac wyniósł 460.924,39 zł, z czego 85% kosztów kwalifikowanych zostało sfinansowanych przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. Całkowity koszt inwestycji, obejmujący wykonane prace, dokumentację projektową oraz koszty nadzoru to ok. 500 tys. zł.

 

Chodnik Szyszków – Rębielice Szlacheckie

 

W Szyszkowie na odcinku o długości 500 m - od skrzyżowania w stronę Rębielic Szlacheckich, wykonany został I etap chodnika o szerokości 1,4 m. Docelowo chodnikiem połączone zostaną miejscowości Szyszków i Rębielice Szlacheckie. Dotychczasowy koszt prac ok. 35 000 zł.

 

Parter budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu zaadoptowano na przedszkole.

W sierpniu br. zakończono remont parteru w budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu. Prace remontowe obejmowały:

  • wykonanie instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
  • wykonanie ścianek działowych pomieszczeń ubikacji przy salach,
  • położenie tynków,
  • wylanie posadzek,
  • wstawienie stolarki drzwiowej,
  • podwieszenie sufitów kasetonowych,
  • położenie płytek na ścianach i posadzkach,
  • malowanie ścian,
  • ułożenie paneli podłogowych.

Wykonano również szereg prac na terenie wokół budynku tzn. ogrodzono plac zabaw oraz plac, na którym powstaną piaskownice dla dzieci. Utwardzono również kostką brukową dojście z przedszkola do placu zabaw. We wrześniu do wyremontowanej części budynku przeniesiono przedszkole z ulicy Parkowej. Koszt prac wyniósł ok. 250 tys. zł

Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w Natolinie

 

Remont dachu polegał na wymianie pokrycia dachowego. Po zdemontowaniu starej blachy okazało się, że należy również wymienić izolacje przeciwwilgociową oraz łaty. Ponadto połać dachu była mocno ugięta i należało ją wyprostować. Zdemontowano zatem stare łaty, ułożono membranę paroprzepuszczalną, przybito kontrłaty i łaty, na które przymocowano nową blachę trapezową w kolorze czerwonym. W ramach prac przebudowano również komin, wymieniono orynnowanie i wykonano obróbki blacharskie. Całkowity koszt prac wyniósł 21 tys. zł.

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych

W związku z wnioskami władz gminy Lipie, Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłobucku podjął decyzję o budowie podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy ośrodkach zdrowia w Lipiu i w Parzymiechach. Rada Gminy Lipie podjęła uchwałę intencyjną, w której deklaruje wkład finansowy gminy Lipie dla wykonania obu inwestycji w kwocie 40 000,00 zł na powyższy cel. ZOZ Kłobuck poinformował Gminę Lipie, że będą podjęte następujące działania:

Zakres prac przy Ośrodku Zdrowia w Lipiu będzie obejmował budowę podjazdu o konstrukcji stalowej wypełnionej kratą pomostową o długości ok. 26 m, miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej oraz dojazdu i dojścia z kostki brukowej.

Koszt zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego – 86 380.92 zł

 

Zakres prac przy Ośrodku Zdrowia w Parzymiechach będzie obejmował budowę podjazdu o konstrukcji stalowej wypełnionej kratą pomostową o długości ok. 9,2 m, miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej oraz dojazdu i dojścia z kostki brukowej.

Koszt zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego – 64 600.57 zł

Dofinansowanie przyznane przez PFRON łącznie na oba zadania wynosi 29 792,58 zł. W chwili obecnej ZOZ oczekuje na podpisanie umowy pomiędzy PFRON i Powiatem Kłobuckim oraz Powiatem Kłobuckim i ZOZ Kłobuck, jeśli podpisanie w/w umów miałoby miejsce do końca bieżącego miesiąca tj. września, to realny termin realizacji obu zadań to 30.11.2014 r.

Remont dachu w budynku komunalnym w Lipiu

Wyremontowano dach budynku komunalnego w Lipiu przy ul. Stawowej. Dach został pokryty papą termozgrzewalną, odbudowane zostały również górne części kominów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 18.000,00 zł i został w całości pokryty ze środków budżetu gminy. Ponadto wykonano również remonty dachów na innych budynkach komunalnych m.in. w Parzymiechach.

Przebudowa drogi gminnej - ul. Stawowa w Parzymiechach

Zakończono przebudowę drogi gminnej - ul. Stawowej w Parzymiechach. Prace obejmowały wykonanie podbudowy, korytek ściekowych, rowu oraz nakładki asfaltowej na długości 600 m. Koszt prac wyniósł 283.000,00 zł. Środki na przebudowę drogi pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach promesy dotacyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja – 279 571,00 zł.

{gallery}stawowaP{/gallery}

Przebudowa drogi gminnej Danków (góry)

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej w Dankowie. Prace objęły wykonanie podbudowy, krawężników, korytek ściekowych, zjazdów z kostki brukowej oraz nakładki asfaltowej na długości 450 m. Koszt prac wyniósł 406.000,00 zł. Środki na przebudowę pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach promesy dotacyjnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dotacja – 401 193,00 zł.

Przebudowa drogi w Zimnowodzie

Gmina Lipie otrzymała promesę dotacyjną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi w miejscowości Zimnowoda (od skrzyżowania do granicy z Gminą Krzepice). Na przedmiotowym odcinku drogi wymieniona została nawierzchnia, wykonano pobocza utwardzone z frezu bitumicznego oraz tłucznia, odbudowane zostały także rowy i przepusty. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 337.000,00 zł.

Dotacja z MSW – 262 864,00 zł.

Plac zabaw w Lipiu

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu powstał plac zabaw, na realizację którego Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”. Do dyspozycji najmłodszych mieszkańców naszej gminy oddany zostanie plac z nawierzchnią bezpieczną, na której zamontowane zostały dwie zjeżdżalnie, wejście linowe, tunel linowy, ścianka linowa – Pajęczyna, ścianka wspinaczkowa oraz dwie huśtawki. Plac jest zlokalizowany przy kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012. Koszt wykonania inwestycji to 120.000,00 zł, z czego 63.500,00 zł to wkład własny Gminy.

Dotacja – 56 500,00 zł.

{gallery}radosna{/gallery}

Droga na cmentarz w Lindowie.

Wykonano remont drogi na cmentarz parafialny w Lindowie, który polegał na wyrównaniu istniejącego utwardzenia, wykonaniu podbudowy z tłucznia oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowo-betonowej. Ponadto wyrównano place parkingowe znajdujące się przy tej drodze. Koszt inwestycji wyniósł 33.115,35 zł i został pokryty z funduszy sołeckich miejscowości Stanisławów, Lindów i Julianów.

{gallery}lindowC{/gallery}

Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie

W sierpniu zakończono prace w zakresie termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie. W ramach robót wymieniono stolarkę okienną, wykonano drobne prace wyburzeniowe, murarskie, tynkarskie, pomalowano barierki oraz ocieplono budynek styropianem o gr. 10 i 8 cm z wyprawą z tynku silikonowego i mozaikowego; wymieniono rynny, rury spustowe, wykonano obróbki blacharskie, pokryto dach papą termozgrzewalną nawierzchniową o gr. 5,2 mm oraz wymieniono instalację odgromową. Koszt robót wyniósł 66.074,91 zł. Udział gminy wyniósł 43.882,19 zł.

Udział starostwa - 22 192,72 zł.

Remont pomnika w Parzymiechach

W sierpniu Gmina Lipie wykonała remont pomnika poświęconego mieszkańcom Parzymiech i Zimnowody zamordowanym w czasie II wojny światowej. W ramach prac wykonano także nowe tablice z nazwiskami ofiar. Koszt robót wyniósł 13. 460,00 zł i został w całości sfinansowany ze środków pozyskanych przez Gminę z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Dotacja – 13 460,00 zł.

{gallery}niobe{/gallery}

Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik 2012

Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lipiu powstał kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzą: boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), boisko wielofunkcyjne do koszykówki, tenisa ziemnego i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m (pole gry 15,1m x 28,1m), oraz budynek sanitarno-szatniowy. Boiska i budynek są ogrodzone i oświetlone. Uzyskano już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.153.447,90 zł.

Dotacja – 833 000,00 zł.

{gallery}orlikR{/gallery}

Budowa drogi dojazdowej do pól w Zbrojewsku.

Zakończono prace przy budowie drogi dojazdowej do pól w Zbrojewsku, których wykonawcą była firma LARIX z Lublińca. Inwestycja kosztowała 290 000 zł, w tym 85 000,00 zł stanowiło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przebudowa drogi polegała na utwardzeniu tłuczniem i położeniu nakładki asfaltowej o szerokości 3 m na długości 1 km. oraz wykonaniu utwardzonych poboczy szerokości 0,5 m.

{gallery}Zbrojewsko_droga{/gallery}

Budowa Drogi Giętkowizna – Grabarze.

 

W ubiegłym roku wykonano nową drogę gminną na odcinku 1,62 km. Zgodnie z projektem wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego, nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,5 metra oraz pobocze. Koszt inwestycji wyniósł 383.177,9 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 189.500,00.

{gallery}ggrabaze{/gallery}

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Parzymiechach na ulicy Chmielnej.

W styczniu br. na zmodernizowanej linii energetycznej wzdłuż ulicy Chmielnej w Parzymiechach zamontowano 9 lamp oświetlenia ulicznego. Do tej pory cała ulica była nieoświetlona. Koszt inwestycji wraz z projektem wyniósł 31. 586,00 zł. Inwestycja sfinansowana w całości ze środków gminnych.

{gallery}chmielna{/gallery}

Wykonanie oświetlenia ulicznego w Lipiu na ulicy Dolnej.

 

W lutym br. na zmodernizowanej linii energetycznej wzdłuż ulicy Dolnej w Lipiu zamontowano 3 lampy oświetlenia ulicznego. Oświetlenie tej ulicy poprawi znacznie bezpieczeństwo jej użytkowników a także zapobiegnie kradzieżom jakie zdarzały się na zlokalizowanej przy niej przepompowni ścieków. Koszt inwestycji wyniósł: 7.626,00 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków gminnych.

Wymiana wodociągu w Dankowie.

W maju br. dokonano odbioru inwestycji polegającej na wymianie rur azbestowo-cementowych na rury PE w Dankowie. Wykonano ok. 3 km wodociągu i 142 przyłącza wodociągowe. Dzięki wymianie znacznie zmniejszyły się straty wody, zmalała liczba awarii oraz wyeliminowano szkodliwy wpływ azbestu. Koszt 1 009 846,20 zł.

{gallery}woddankow{/gallery}

Budowa drogi w Napoleonie.

W grudniu wykonano nową drogę gminną nr 667006 S na odcinku 1,2 km. Zgodnie z projektem wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego, nawierzchnię asfaltową o szerokości 3 metry oraz pobocze. Na inwestycję Gmina otrzymała promesę dotacyjną z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 506.646,51 zł. Wkład własny Gminy 13.600,00 zł.

{gallery}napoleonpodlas{/gallery}

Remont drogi powiatowej na odcinku 5,6 km

W ubiegłym roku wyremontowano drogę powiatową na odcinku od Dankowa przez Lipie, Albertów, Stanisławów, Lindów, do Julianowa. Wybudowano również chodnik (2,2 km) przy remontowanej drodze na odcinku: Danków, Lipie ul. Nowa i ul. Częstochowska- do skrzyżowania na Albertów oraz w Albertowie od firmy Jamar do szkoły. Inwestycja współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz środków powiatowych i gminnych.

{gallery}chodnikDankow{/gallery}

Budowa kanalizacji w Dankowie

W ubiegłym roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Dankowie. Wykonano 3,5 km kanału sanitarnego, 1,6 km kanału tłocznego, 4 przepompownie oraz 120 przyłączy. Inwestycja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, koszt inwestycji – 5.871.528,57 zł, w tym dofinansowanie 3.570.990,00 zł.

{gallery}dankowKanalizacja{/gallery}

Odtworzenie przepustów w Zimnowodzie.

Inwestycja była wykonywana wzdłuż drogi gminnej nr 667009 S na długości 2,44 km, na tym odcinku odtworzono rowy i przepusty, a w miejscach w których nie zmieściły by się rowy, zastosowano drenaż. Koszt inwestycji wyniósł 104.009,20 zł w tym środków gminnych 34.012,20 zł, pozostała część została dofinansowana z dotacji przydzielonej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

{gallery}rowy{/gallery}

Przebudowa drogi gminnej w Kleśniskach

Na ulicy Szkolnej na długości 0,5 km drogę szutrową przebudowano na asfaltową wraz z poboczami i odwodnieniem. Koszt inwestycji to 298.605,00 zł, w tym środków gminnych – 76.713,00 zł, pozostała część została dofinansowana z dotacji przydzielonej przez ministerstwo SprawWewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

{gallery}klesiska{/gallery}

Giętkowizna - Grabarze

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i w dniu 25.05.2012r. wybrano wykonawcę, który zbudował drugą cześć drogi łączącej Giętkowiznę z Grabarzami. W przetargu wzięło udział 6 wykonawców spośród których najtańszą ofertę złożyła firma „DROMET” z Częstochowy , która zaoferowała cenę 595 926,91 zł. Na długości 1100 metrów, w miejscu gruntowej drogi powstała droga asfaltowa o szerokości 3,5 m z poboczami i odwodnieniem. Oddanie drogi do użytku odbyło się 31-go sierpnia br. Budowa została sfinansowana z promesy dotacyjnej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, natomiast koszty dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego pokrywane są z budżetu gminy i wyniosły ok. 15 000,00 zł. Z drogi tej korzystają aktualnie autobusy szkolne dzięki czemu pokonywana przez nie codziennie trasa skróciła się o ok. 10 km. Z drogi korzystają również okoliczni mieszkańcy co bardzo ułatwiło im dojazdy do pracy, szkoły, sklepu itp.

{gallery}ggrabaze1{/gallery}

Remont mostu

Zakończyła się przebudowa mostu w Rębielicach Szlacheckich, która polegała na wymianie jego całej drewnianej konstrukcji . Wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma Gestor z Częstochowy. Koszt inwestycji wyniósł 300.000,00 zł. Inwestycja sfinansowana została w całości z promesy powodziowej przyznanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

{gallery}Rebe{/gallery}

Budowa chodnika w Lipiu.

Wykonano chodnik przy ul. Częstochowskiej w Lipiu, od ul. Stawowej do przystanku obok ul. Dolnej (1150 mb). Dzięki temu odcinkowi chodnika mieszkańcy zarówno osiedla w Lipiu, jak i Rozalina mogą bezpiecznie pieszo dojść do Szkoły, Urzędu czy też sklepu znajdujących się w centralnej części Lipia. Prace wykonywane były przy udziale skazanych pracujących na rzecz Gminy Lipie.

{gallery}chodnikLipie{/gallery}