w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

Projekt unijny RZ

Lipie, 28.11.2018r.

Raport z konsultacji społecznych projektu:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED – etap I

Realizacja projektu przez Gminę Lipie jest wynikiem konsultacji społecznych, które odbyły się ze społecznością lokalną (interesariuszami) na etapie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipie (uchwała Rady Gminy nr XLIV/325/2018 z dnia 23 marca 2018r.) - dostępnego pod adresem: http://www.bip.lipie.akcessnet.net/upload/201804171510260p9v9bdv1fkn.pdf

Projekt wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipie. Inwestycja została wymieniona wśród planowanych przez gminę Lipie działań do 2020 roku w zakresie ochrony środowiska: strony 105 oraz 110.

Przedsięwzięcie podlegało konsultacjom społecznym na każdym etapie prac nad PGN. Zakres współpracy z interesariuszami to:

 • ankietyzacja wszystkich sektorów,
 • otwarty dialog z mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie potęgowania znaczenia wykorzystania OZE, ograniczenia zużycia energii i redukcji emisji gazów do atmosfery,
 • promocja działań podjętych przez gminę i ich ocena publiczna na spotkaniach/kampaniach/sesjach,
 • możliwość zgłaszania uwag/projektów do realizacji w zakresie konsultacji społecznych.

Przedsięwzięcie stanowi efekty współpracy gminy ze społecznością lokalną w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawy efektywności energetycznej.

W związku z powyższym projekt stanowi oddolną inicjatywę mieszkańców gminy.

 


 1. Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lipie poprzez wymianę opraw oświetleniowych na LED – etap I

 2. Nazwa beneficjenta: Gmina Lipie    

 3. Źródło finansowania: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT

 4. Okres realizacji: 2019 rok

 5. Krótki opis projektu: Zakres inwestycji obejmuje wymianę 391 szt. opraw oświetleniowych wyposażonych w wysokoprężne lampy, na nowe LED wykonane w drugiej klasie ochrony p.por. Projekt będzie realizowany w Gminie Lipie w miejscowościach: Albertów, Danków, Kleśniska, Lindów, Rębielice Szlacheckie, Stanisławów, Szyszków, Zimnowoda.

 6. Zakładane efekty, główne korzyści:    

Zakres inwestycji obejmuje wymianę 391 szt. opraw oświetleniowych wyposażonych w wysokoprężne lampy, na nowe LED wykonane w drugiej klasie ochrony p.por. Zdemontowane zostaną oprawy sodowe o mocach całkowitych:

 • 70W: 381 szt.,

 • 150W: 10 szt.

Zamontowane zostaną oprawy LED o mocach całkowitych:

 • 28W: 56 szt.

 • 37W: 298 szt.

 • 41W: 17 szt.

 • 57W: 11 szt.

 • 88W: 9 szt.

 

Celem głównym projektu jest: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Lipie w wyniku wymiany opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED).

W konsekwencji inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, zanieczyszczenia powietrza (w tym: emisji CO2) oraz poprawy jakości i zwiększenia atrakcyjności transportu publicznego.

 1. Wartość całkowita projektu / koszty kwalifikowane: 470 588,24 zł, w tym dofinansowanie UE w ramach RPO WSL 2014-2020: 400 000,00 zł