w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

WÓJT GMINY LIPIE  

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie upowszechniania  

kultury fizycznej i sportu. 

Zakres realizacji zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu obejmuje: 

Organizację imprezy sportowej :

XXXIII Bieg Jesienny im. Tomasza Hopfera w Parzymiechach  

Proponowana wysokość łącznej kwoty dotacji (brutto): 15 000,00 zł.
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty, których działalność statutowa obejmuje przedmiot zleconego zadania, w tym działające zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz.1536);

  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Cele i przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  • propagowanie wśród dzieci, młodzieży aktywności ruchowej,
  • organizowanie i udział w zawodach sportowych,

Koszty pokrywane z dotacji:

  • koszty związane z organizacją, promocją i reklamą biegu
  • nagrody, upominki, medale, koszulki

Termin składania ofert upływa dnia 09.08.2011 roku o godz. 1000 .
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (także wzory dokumentów) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipie w zakładce Komunikaty,