w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna Wnioski i formularze
large small default
PDF Drukuj Email

USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO 

 


MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu

ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie  

Pokój nr 23 (parter)

tel. (034) 318-80-32 ÷ 35 wew.54,  fax  (034) 318-80-32 ÷ 35 wew. 53


WYMAGANE DOKUMENTY:

Postępowanie w sprawie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka łącznie ze wskazaniami: 1) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, 2) koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  2. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

OPŁATA SKARBOWA:

brak opłaty

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • Wydanie decyzji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

  • 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku, wydanie decyzji administracyjnej

UWAGI:

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później, niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po 10 dniu danego miesiąca, zasiłek za ten miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity z dnia 24 lipca 2006 Dz. U. Nr 139, poz. 992 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne( Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY :

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

DOKUMENTY DO POBRANIA: