w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Kotala   

INFORMACJA

dla osób niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu informuje, że w 2013 r. w Powiecie Kłobuckim będzie realizowany Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem programu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1.Obszar A – Likwidacja bariery transportowej

- Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ( a przypadku osób do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności), dla których przyczyną niepełnosprawności jest dysfunkcja narządu ruchu, a w ciągu 3 ostatnich lat nie otrzymały dofinansowania ma ten cel. W przypadku osób niepełnosprawnych w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach tego zadanie wynosi 5.000 zł., a minimalna kwota udziału własnego osoby niepełnosprawnej 15% ceny brutto zakupu.

- Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.
Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcję narządu ruchu, które w ciągu trzech ostatnich lat nie otrzymały dofinansowania na ten cel. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach tego zadania wynosi 1.500 zł w odniesieniu do kosztów kursu i egzaminów oraz 600 zł. w odniesieniu do pozostałych kosztów, a minimalna kwota udziału własnego osoby niepełnosprawnej 25% ceny brutto zakupu.

2. Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.

- Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności), dla których powodem niepełnosprawności jest dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku, które w ciągu trzech ostatnich lat nie uzyskały dofinansowania na ten cel. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach tego zadania wynosi dla osób niewidomych 30.000 zł., w tym na urządzenia brajlowskie 20.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 10.000 zł., a dla osób dysfunkcją kończyn górnych 5.000 zł. Minimalna kwota udziału własnego osoby niepełnosprawnej 10% ceny brutto zakupu.

- Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi dla osób głuchoniewidomych 4.000 zł., a dla pozostałych osób 2.000 zł.

3. Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się.

- Zadanie 1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności), dla których powodem niepełnosprawności oprócz dysfunkcji kończyn dolnych jest także dysfunkcja kończyn górnych uniemożliwiająca poruszanie się na wózku o napędzie ręcznym, które w ciągu trzech ostatnich lat nie uzyskały dofinansowania na ten cel. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach tego zadania wynosi 7.000 zł. z możliwością zwiększenia tej kwoty do 20.000 zł. w przypadku konieczności indywidualnych rozwiązań technicznych wózka co musi być poparte opinią eksperta. Minimalna kwota udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi 10% ceny brutto zakupu.

- Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Pomoc kierowana do osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności), które są użytkownikami wózka o napędzie elektrycznym. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w ramach tego zadania wynosi 2.000 zł.   Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka o napędzie elektrycznym może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

- Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych po amputacji kończyny w wieku aktywności zawodowej lub w wieku emerytalnym jeżeli są zatrudnione. Kwota dofinansowania ze środków PFRON w zależności od rodzaju oprotezowania wynosi do: 9.000,- - oprotezowanie w zakresie ręki, 20.000,- - oprotezowanie w zakresie przedramienia, 26.000,- - oprotezowanie w zakresie ramienia, 14.000,-oprotezowanie w zakresie podudzia, 20.000,- - oprotezowanie w zakresie uda, 25.000 ,- - oprotezowania w zakresie uda wraz ze stawem biodrowym. Minimalna kwota udziału własnego wnioskodawcy wynosi 10 % ceny brutto zakupu. Warunkiem do otrzymania dofinansowania jest opinia eksperta PFRON potwierdzająca stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia i może być udzielona co 3 lata.

- Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.
Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych po amputacji kończyny, w wieku aktywności zawodowej lub w wieku emerytalnym jeżeli są zatrudnione. Kwota dofinansowania ze środków PFRON w zależności od rodzaju oprotezowania wynosi do: 2.700,- - oprotezowanie w zakresie ręki, 6.000,- - oprotezowanie w zakresie przedramienia, 7.800,- - oprotezowanie w zakresie ramienia, 4.200,- -oprotezowanie w zakresie podudzia, 6.000,- - oprotezowanie w zakresie uda, 7.500 ,- - oprotezowanie w zakresie uda wraz ze stawem biodrowym. Minimalna kwota udziału własnego wnioskodawcy wynosi 10 % ceny brutto zakupu. Warunkiem do otrzymania dofinansowania jest opinia eksperta PFRON potwierdzająca stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku udzielonego wsparcia. Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji.

4. Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej oraz aktywnych zawodowo ( pracujące lub zarejestrowane w urzędzie pracy), które są rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka i obejmuje dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu lub żłobku. Kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 200 zł. miesięcznie jednak nie więcej niż 2.200 zł. na rok. Minimalna kwota udziału własnego osoby niepełnosprawnej wynosi 15% kwoty pobytu dziecka w placówce.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Pomoc adresowana jest do osób niepełnosprawnych pobierających naukę na poziomie wyższym, szkoły policealnej, przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi. Kwota dofinansowania wynosi do 3.000 zł. – w przypadku opłaty za naukę   na okres półrocza oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia: 800 zł. dla osoby za znacznym stopniem niepełnosprawności i 500 zł. dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Informacje na temat programu oraz druki wniosków znajdują się na stronie www.pcprklobuc.pl w zakładce komunikaty oraz druki i wnioski. Szczegółowe informacje i druki wniosków można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku przy ulicy Skorupki 46, 42-100 Kłobuck, Tel 34 310 -05-24, w godzinach od 8 do 15. Wnioski w ramach programu będą przyjmowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku w terminie od 15 maja do 30 września bieżącego roku.